رابطه امنیت وفضای شهری

رابطه امنیت وفضای شهری

زمان انتشار : 2022/03/16 - 01:15

منظر شهری بعنوان یکی ازعناصر شکل دهنده به فضای شهری که تاثیر به سزایی درمطلوبیت یاعدم مطلوبیت فضای شهری به جای می گذارد.
فضای شهری بیشترین ارتباط را با مردم و محیط زندگی و در نتیجه نقش بسزایی در هویت بخشی و احساس آرامش به شهروندان دارد.
ظاهر محیط های شهری و عوامل متحرک در آن خاصه مردم و فعالیتهای آن، استفاده کنندگان از فضا را تحت تاثیر قرار میدهد
».امنیت نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی در ساختار شهری به شمار می رود که با گسترش روند شهرنشینی و افزایش تراکم جمعیتی اهمیتی مضاعف می یابد.
امنیت نوعی احساس آرامش و آسایش درونی قلمداد میشود که از مولفه های فعال محیط به دست می آید.
امنیت از ریشه لاتین که در لغت به معنای«نداشتن دلهره و دغدغه است»میباشدگرفته شده است. بنابراین معنای لغوی امنیت را میتوان«رهایی ازخطر،تهدید،آسیب،اضطراب،هراس،نگرانی باوجودآرامش،اطمینان،آسایش، اعتماد،تامین،ضمانت»در نظر گرفت.امنیت در فرهنگ فارسی نیز به معنای آزادی و آرامش،فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است.
در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارائه شده است:یک حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته های شخصی انجام شود.دوم احساس ارزشی شخصی،اطمینان خاطر، اعتماد به نفس وپذیرشی که در نهایت از سوی طبقه های اجتماعی نسبت به فرد اعمالمی-شود(ماندل، رابرت،۲۱۲۸،۶۶( ،)صالحی، اسماعیل،۲۱۲۸،۳۱-۲۱).
با این تعاریف امروزه امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان در ساختارهای شهری به شمار رفته و ازاهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که به نوعی در برگیرنده احساس آرامش و آسایش محیطی بوده و می باشد
علی محمدی
خبرنگار کارشناس فقه وحقوق

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

9 − 8 =